บริษัทของเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ จึงเล็งเห็นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

สิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ และได้ให้ความร่วมมือกับทุกโครงการที่จะช่วยพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

Water

เราพยายามลดการใช้น้ำให้มากที่สุดในทุกกิจกรรมของสวนน้ำ ความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ

ภูเก็ตทำให้การท่องเที่ยวเป็นที่นิยมอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำจืด ซึ่งลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นทางสวนน้ำจึงได้ ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้น้ำในจุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธในการลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมดังกล่าวมีดังนี้

- ติดตั้งก๊อกน้ำที่ไหลช้าและมีระบบตัดทั่งทั้งสวนน้ำ

-รดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว

-ระบบระบายน้ำของโครงการอันดามันดาเป็นเสมือนบ่อพักน้ำขนาดใหญ่ที่ช่วยกักน้ำฝนไว้เพื่อใช้งานต่อไป

 

เป้าหมายหลักของเราคือป้องการมิให้มีน้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

Visit the site
Waste

การจัดการขยะในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีการคาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 12 ล้านคน และผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชมอีก 4,500,000 คนสร้างขยะกว่า 857,000 ตันต่อปี ทว่าตัวเลขจริงที่มีการวัดค่าโดยหน่วยงานอิสระคาดว่าน่าจะสูงกว่าตัวเลขดังกล่าว 10 เท่า

 

ในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะในประเทศไทยมีไม่เพียงพอที่จะรองรับภาวะขยะที่เพิ่มขึ้น การรีไซเคิลขยะยังน้อย และขยะส่วนใหญ่ถูกส่งไปที่หลุมฝังกลบ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือและขบวนการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการ์ณนี้กันเอง

 

อันดามันดามีระบบแยกขยะเพื่อเพิ่มการรีไซเคิลและย่อยสลายขยะ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะที่ส่งไปทิ้งที่หลุมฝังกลบได้กว่า 20% ขยะที่ย่อยสลายได้ถูกน้ำมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อลดการใช้และการระเหยของน้ำ ปุ๋ยดังกล่างเกิดจากการที่เราสร้างให้โครงการมีพื้นที่สีเขียวเกิน 50% ซึ่งเป็นพื้นที่มีต้นไม้ท้องถิ่นปกคลุมหนาแน่น

Visit the site