andamanda-phuket-waterslide

International Standard

สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี

Image
Content

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 (Quality Management System)

เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมให้มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ (ลูกค้า) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ภายใต้สโลแกนที่ว่า "Quality is Controlled at Andamanda"

โดยมีนโยบายด้านการจัดการคุณภาพ เพื่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 อย่างเหมาะสม พร้อมทำการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.บริษัทฯ จะทำการสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และพัฒนามาตรฐานไปพร้อมกัน ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

3.บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายด้านการจัดการคุณภาพ ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม

Image
Content

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System)

เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันอันตรายอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย อันเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของทางบริษัทฯ ทั้งที่อาจจะเกิดต่อพนักงาน ผู้มาใช้บริการ (ลูกค้า) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ภายใต้สโลแกนที่ว่า "Safety is Controlled at Andamanda"

โดยมีนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 45001 อย่างเหมาะสม พร้อมทำการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.บริษัทฯ จะทำการสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ และมีความเข้าใจถึงระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยที่ดีในองค์กร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม ที่จะสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานไปพร้อมกัน

3.บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ

Image
Content

ระบบการจัดการด้านด้านการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร มาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices)

เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการให้บริการด้านอาหารให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ (ลูกค้า) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้สโลแกนที่ว่า "Food Quality is Controlled at Andamanda"

โดยมีนโยบายด้านการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เป็นแนวทางการผลิตอาหาร เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมทั้งขจัดปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน

2.เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคงรักษาไว้ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practices : GHPs)

3.แสดงถึงความใส่ใจ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้บริโภค ทั้งผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

International Safety Standard

World Safety Standard

Our lifeguards are trained by Ellis and Associate, which is the global leader in water safety training for more than 32 years

ILTP programme

International Lifeguard Training Program (ILTP) is the best global standard in term of Water safety and Rescue. Key elements are:

 • Safety Management Procedure
 • Life Saving
 • Basic First-Aid
Our Safety System

OHSAS 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series, is a British Standard for occupational health and safety management systems. Compliance with it enabled organizations to demonstrate that they had a system in place for occupational health and safety.

Water Quality

Ground water treatment
 • Up to 20% of daily usage from underground system
 • Treated through Reverse Osmosis process for maximum quality
Water Quality
 • World class filtration system
 • Automatic chemical feeder system
Recycling
 • Zero Waste
 • 100% of water is recycled (for plants)
 • Only 3% water loss due to evaporation
 • Other indirect emissions outside our control including employee commuting and waste generated that is sent to recycling or landfill.